Projekty

EHP A NORSKÉ FONDY - PROJEKT KULTURA PROLOMUJE HRANICE

01.04.2022-31.03.2024

Hlavním cílem projektu je posílit podnikání romských hudebních umělců v České republice v hudebním a kulturním průmyslu a to do 31. března 2024.

Sekundárními cíli jsou:

 • zvýšit ve společnosti povědomí o romské hudební kultuře, romských hudebních umělcích a významných kulturních akcích s romskou účastí,
 • zmírnit sociální vyloučení Romů jejich zvýšeným zapojením do hudebního a kulturního průmyslu,
 • ve spolupráci s norským partnerem vyzkoušet v praxi dosah kulturní aktivity jako spojovacího prvku mezi Romy a většinovou společností v České republice,
 • získat zpětnou vazbu o práci romských hudebních umělců formou spolupráce s hudebními kritiky v České republice.

Inovace projektu spočívá ve:

 • využití technologie VR 3D 180°×180° v audiovizuálním hudebním díle,
 • samotné téma audiovizuálního hudebního díla propaguje témata související s romskou menšinou v České republice,
 • propojení živých vystoupení a audiovizuálních hudebních děl.

Hlavní aktivity jsou:

 • nová hudební audiovizuální tvorba – Culture Break Borders,
 • festival Ostrava 2023,
 • vzdělávání,
 • kritika audiovizuálních děl.

Primárními cílovými skupinami projektu budou:

 • 15 hudebních subjektů z řad romských hudebníků,
 • 15 začínajících romských hudebních umělců a 5 pokročilých romských hudebních umělců,
 • 100 účastníků semináře Kultura prolomuje hranice,
 • 7 500 diváků festivalu Ostrava 2023,
 • 4 kritici v oboru – současné umění, hudba.

Sekundárními skupinami budou:

 • široká veřejnost v České republice a v zahraničí,
 • profesionální kulturní komunita,
 • romští hudební a nehudební umělci,
 • odborníci v oblasti začleňování Romů.

Projekt má 2 partnery z České republiky a 1 partnera z Norska.

Projekt byl podpořen grantovou podporou Fondy EHP a Norska 2014 a 2021.

EEA and Norway grants

ZÁPIS Z TISKOVÉ KONFERENCE

Projekt: Culture break borders, Kultura prolomuje hranice
Žadatel: Ozvučovací agentura Serendipity s.r.o.
Číslo: KU-CA2-042
Dne: 06.09.2022

Účastníci:

 • Ing. BARAN Aleš – vedoucí projektu
 • Ing. REICHEL Maxmilián, jednatel společnosti Ozvučovací agentura s.r.o.
 • BERNÁTOVÁ Marcela – junior projektový manažer
 • Bc. BUBIK Markéta – projektový manažer a vedoucí tiskové konference
 • zástupci médií a veřejnosti

Tisková konference se konala v úterý 06.09.2022 od 13:30 h v Přerově.

Zástupci realizátora projektu byli Ing. Aleš Baran, Ing. Maxmilián Reichel, Marcela Bernátová a Bc. Markéta Bubik. Konference se zúčastnilo několik zástupců médií a veřejnosti.

Projekt byl představen nejprve v české a poté anglické verzi manažerkou Marcelou Bernátovou, viz. popis v příloze tohoto zápisu.

Poté dostal slovo jednatel Ing. Maxmilián Reichel, aby vysvětlil myšlenku tohoto projektu.

Dalším osloveným byl vedoucí projektu Ing. Aleš Baran, který popsal okolnosti, jak se svým týmem vyhledali partnerský subjekt, a jaké budou nadcházející aktivity tohoto projektu.

Zástupci médií a veřejnosti neměli k tématu žádné dotazy.

Video záznam z konference je prezentován na webových stránkách www.iamthesound.eu a sociálních sítích.

V Přerově dne 15.09.2022

Zápis vyhotovil: Bc. BUBIK Markéta

Zápis schválil: Ing. BARAN Aleš

Projekt: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021093 Pořízení pultu Yamaha Rivage PM7SX s příslušenstvím

Cílem projektu je zakoupit 1 nový digitální záznamový pult Yamaha Rivage PM7SX s příslušenstvím s novou službou mobilní záznamové studio se záznamem zvuku ve vysoké kvalitě s následnou postprodukcí, zhotovení výsledné zvukové stopy nebo celkové nahrávky v profesionální kvalitě.

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU.